تبلیغات
ایل بهمئی - تاریخچه ایل بهمئی

تاریخچه ایل بهمئی

نویسنده :mohammad moradi
تاریخ:شنبه 29 مرداد 1390-11:12 ق.ظ

بهمئی‌ها درباره تاریخچه ایل خود و چگونگی ایل خود پدید آمدن آن داستانی دارند كه تاریخ شكل یافتن ایل بهمئی را به سیصد تا چهار صد سال پیش می‌رساند و نسب مردمش را به لرهای «بهداروند».
داستان چنین است كه چهارصد سال پیش مردی «عالی»نام، دختری از بزرگ طایفه سادات را به زنی می‌گیرد. او از این زن پنچ پسر می‌آورد به نامهای بهمن و طیب و یوسف و شیر و خدر. پسرهای او نیز فرزندانی می آورند و پسران ایشان نیزهمچنین. بهمن وطیب و شیر و یوسف و خدر هر یك ایلی تشكیل می‌دهند كه «بهمئی» و «تیبی» و «شیرعالی» و «پسوی» و «خدر عالی» یا «خیر عالی» نامیده شدند. این پنج ایل زمانی چند در كنار هم به صلح و صفا، در سرزمینی كه امروز خاك بهمئی‌اش نامیده‌اند، زندگی كردند.روزگار خوشی و آشتی آنها دیری نپائید. روزی بهمئی‌ها جای زندگی را تنگ دیدند و چراگاه را تنگتر، پس بهانه ساز كردند و ناسازگاری آغاز با ایلهای دیگر كه روزگاری با هم احساس خویشی می‌كردند و همخونی، برهم زدند. آشوبی بپا شد و زد و خوردی سخت میانشان در گرفت. سویی بهمئی‌ها بودند، سوی دیگر شیریها با طیبی‌ها و یوسفی‌ها و خدریها. طیبی‌ها تاب نیاوردند، ناچار با بهمئی‌ها از در دوستی آمدند، شیریها و دیگران كه در رزم استوار بودند و در انتقام كینه‌كش، جنگیدند تا نیرویشان و تاب ایستادگیشان رفت. ناگزیر سرزمین خود را برای بهمئی‌ها واگذاشتند و بجایی رفتند كه آسایشی داشت و زمینی گسترده و بی‌رقیب. بهمئی‌ها درباره تاریخچه ایل خود و چگونگی ایل خود پدید آمدن آن داستانی دارند كه تاریخ شكل یافتن ایل بهمئی را به سیصد تا چهار صد سال پیش می‌رساند و نسب مردمش را به لرهای «بهداروند».
داستان چنین است كه چهارصد سال پیش مردی «عالی»نام، دختری از بزرگ طایفه سادات را به زنی می‌گیرد. او از این زن پنچ پسر می‌آورد به نامهای بهمن و طیب و یوسف و شیر و خدر. پسرهای او نیز فرزندانی می آورند و پسران ایشان نیزهمچنین. بهمن وطیب و شیر و یوسف و خدر هر یك ایلی تشكیل می‌دهند كه «بهمئی» و «تیبی» و «شیرعالی» و «پسوی» و «خدر عالی» یا «خیر عالی» نامیده شدند. این پنج ایل زمانی چند در كنار هم به صلح و صفا، در سرزمینی كه امروز خاك بهمئی‌اش نامیده‌اند، زندگی كردند.روزگار خوشی و آشتی آنها دیری نپائید. روزی بهمئی‌ها جای زندگی را تنگ دیدند و چراگاه را تنگتر، پس بهانه ساز كردند و ناسازگاری آغاز با ایلهای دیگر كه روزگاری با هم احساس خویشی می‌كردند و همخونی، برهم زدند. آشوبی بپا شد و زد و خوردی سخت میانشان در گرفت. سویی بهمئی‌ها بودند، سوی دیگر شیریها با طیبی‌ها و یوسفی‌ها و خدریها. طیبی‌ها تاب نیاوردند، ناچار با بهمئی‌ها از در دوستی آمدند، شیریها و دیگران كه در رزم استوار بودند و در انتقام كینه‌كش، جنگیدند تا نیرویشان و تاب ایستادگیشان رفت. ناگزیر سرزمین خود را برای بهمئی‌ها واگذاشتند و بجایی رفتند كه آسایشی داشت و زمینی گسترده و بی‌رقیب.
امروز شیریها و خدریها پراكنده‌اند و بی‌نشان. یوسفی‌ها هم طایفه‌یی هستند از ایل بهمئی و بهمئی‌ها هم ایلی بزرگ و در خور نام و نشان.
هسته سازمانی ایل بهمئی یك «بهون» است. «بهون» سیاه چادری است كه درونش یك خانواده زندگی می‌كند با یك «چاله» (اجاق) روشن. این خانواده پدر و مادر را با فرزندانی كه زناشویی نكرده‌اند دربر می‌گیرد. گاهی نیز خواهر یا مادر پدر را.
چند بهون را كه در تكه خاكی گردهم افراشته‌اند یك «‌مال» یا یك «آوادی» (آبادی) می‌خوانند. خانواده‌های یك آبادی همه با یكدیگر خویشاوندند و مردانشان از یك پدر و یك نیا.
چند مال یك «دهه» را پدید می‌آورد كه ده تا پنجاه بهون دارد. دهه‌ها «تیره» و تیره‌ها «طایفه» را تشكیل می‌دهند.
ایل بهمئی سه طایفه دارد. «احمدی» و «مهمدی» (محمدی) و «الادینی» (علاءالدینی). احمد و محمد برادر بودند و پسران «بهمن». بهمن هم پسر «عالی» بود و پی گذار ایل بهمئی. محمد پسری داشت «میسا» (موسی) نام و میسا هم چهار پسر به نامهای «علا» و «خلیل» و «نری» و «مهمد» از فرزندان علا و آل تبارش طایفه «الادینی» پدیدآمد، و از این روی از دو طایفه دیگر ایل بهمئی تازه‌تر و جوانتر است.
خلیل تیره‌یی تشکیل داد به نام «خلیلی» از طایفه «مهمدی». نری هم تیره‌ای به نام «نریمیسا» (نری پسر موسی) كه پراكنده‌اند در سه طایفه «مهمدی» و «احمدی» و «الادینی». از مهمد هم در طایفه «الادینی» تیره «مهمد میسا» (محمد پسر موسی) درست شد.
ایل بهمئی بجز این سه طایفه،طا‌یفه یی هم به نام «یسوی» (یوسفی) دارد. این طایفه زمانی ایلی بوده و با سازمانی و ویژگیهای جداگانه‌یی. با گذشت زمان و بسبب جنگ و زد و خوردهای ایلی، «یسوی» تحلیل رفت و كوچك شد و امروز طایفه‌یی است «كناری»از ایل بهمئی و در زیر نفوذ و قدرت آن.
طایفه احمدی خود دو طایفه‌ شد. «بیجنی» (بیژنی) و «جلالی» بیژن و جلال فرزندان احمد بودند. طایفه بیجنی دوازده تیره دارد و طایفه جلالی چهار تیره. هر یک از این تیره ها چند تیره كوچك و چند دهه دارند. پاره‌‌یی از تیره‌های دو طایفه بیجنی و جلالی كه كوچك و كم جمعیت‌اند تنها چند دهه را در بر می‌گیرند
طایفه احمدی هفت تیره ‌«كناری» نیز دارد كه خودی نیستند و از ایل یا طایفه یا جایی دیگر آمده‌اند. از این هفت تیره سه تیره سیدند و یك تیره شیخ و خادم امامزاده «بابا احمد». سه تیره دیگر «مالخانی» و «نریمیسا» و «آهنگر» است.
. تیره نریمیسا از همان نریمیسای طایفه مهمدی است وتیره «آهنگر» از چلنگران ایل بهمئی بوده‌اند.
طایفه «مهمدی» پنج تیره و طایفه «الادینی» هشت تیره دارد وهر یك چند تیره «كناری». تیره‌ها و دهه‌های طایفه الادینی بیش از طایفه‌های دیگر ایل بهمئی است.
پوشاك زنان
پوشاك زنان بهمئی « جوُمَه» ( پیراهن یا جامه) و « تُمْبُون» ( تنبان) و « چادر» یا « روسری» و « دستمال سر» و « َدْلَگْ» ( آرخالق نیم‌تنه) و « مِینْا» و « گیوه» است.
هر زن دو یا سه تنبان می‌پوشد. تنبان از پارچه‌های گلدار دوخته می‌شود. بلندی هر تنبان به اندازه پهنای پارچه است و پهنای پارچه از یك‌متر بیشتر. دوخت تنبان ساده است. دو‌سر پارچه را از پهنا به هم می‌دوزند و لبه یك بر آن را لیفه می‌كنند و درآن بند می‌ كشند و می‌پوشند.تنبان خشتك ندارد و دورا دور لبه پایین آن را یراق و نوار رنگین می‌دوزند. تنبان در پای زنان پف می‌‌كند و پر چین می‌شود. پیراهن زنان دوختی ساده دارد و پارچه‌اش از ابریشم گل‌و بوته‌ دار است.هر پیراهن چهارمتر پارچه می‌برد. بالاتنه و دامن پیراهن یكسر و راسته است و بلندی آن تا یك وجب زیر زانو می‌رسد. دو پهلوی دامن از كمرگاه تا پایین چاك دارد. آستین پیراهن سه ربعی است و مچدار، و چون شانه‌های پیراهن پهن و بزرگ است آستین آن تا مچ دست می‌رسد و با تكمه‌‌‌یی بسته می‌شود. پیش سینه پیراهن از زیر گلو تا زیر پستان باز است و با بند یا تكمه به هم می‌آید. این چاك برای آسان در آوردن پستان در هنگام شیر دادن به كودك است. از این روی هم همیشه چاك پیراهن بیوه‌زنان و دختران و زنان بی‌كودك شیرخوار بسته است و سینه‌شان پوشیده.
چادر زنان از شش تا هفت متر پارچه توری نَقْده‌‌‌دار یا چیت گلدار است. پارچه چادری بیشتر از پارچه‌های تیره و مشكی انتخاب می‌شود. چادر را برای رفتن به میهمانی و عروسی و سوگواری سر می‌ كنند.
« میِنْا» سه متر پارچه ابریشمی نازك و لطیف‌گلدار است. مینا را به گونه‌ای بر سر می‌بندند كه همه سینه آنها را بپوشاند.
«دستمال سر» دستمالی است چهار گوش و بزرگ، و از تافته یزدی. زمینه دستمال‌سر مشكی و راه‌ راه است و كناره آن حاشیه‌ دار. این دستمال را مانند لچك می‌كنند و بعد به صورت نواری پهن در می‌آورند و میان آن را به پیشانی می‌گذارند و دو سرش را در پشت سر گره می‌زنند.
رویه كلاه زنانه از مخمل گلی یا آبی است و آسترش از چیت‌گلدار. روی دوره كلاه را با منجوق و نگین‌ های رنگارنگ گل و بوته نشان می‌كنند. این گونه كلاه‌ها و ویژه زنان خانواده‌های خانها است. كلاه زنان معمولی بهمئی به جای منجوق ونگین، پولكهای حلبی دارد.
« دَلْگْ» زنان بهمئی نیم‌تنه‌یی است جلو‌ باز كه رویه آن از مخمل سرخ یا سیاه یا سبز و آستر آن چیت ‌گلدار انتخاب می‌شود. آستین‌های دلگ بلند وچاك‌دار می‌باشد و چاك آن از سر مچ تا به زیر آرنج می‌رسد. دور مچ آستین دلگ و لبه پایین و دو لبه جلوی آن منجوق‌دوزی و نگین‌ دوزی می‌شود.
پاپوش زنان گیوه‌های ملكی است كه در شهر بهبهان دوخته می‌شود.
آرایش زنان و زیورهای آنان
زنان بهمئی بسیار ساده و طییعی آرایش می‌كنند. گیسوان را بلند نگاه می‌دارند و تاركشان را از میان سر باز می‌كنند. چهره را هیچگاه بزك نمی‌كنند و فقط در هنگام رفتن به عروسی حنا به دست و پایشان می‌بندند.
زیورهای آنان « گوشوار» ( گوشواره) و « خالك» ( بینی‌بند) و « زرنا» ( گلوبند) و « پازلفی» ( زیوری طلایی یا نقره‌یی كه از موی روی بنا گوش می‌آویزند) و انگشتری است.
پوشاك مردان
پوشاك قدیمی مردان بهمئی « جومه» ( پیراهن یقه‌ طوقی) و « تنبان« و « دلگ» و « شال كمر» و « جوقا» و « كلاه نمدی» و «گیوه ملكی» بود، ولی اكنون بیشتر آنها به ویژه جوانانشان جامه‌های كهن ایلی را كنار گذاشته و جامه‌های « شهری روستایی» می‌پوشند.
پوشاك كنونی بیشتر بهمئی‌ها كت و شلوار است و پیراهن یقه‌دار بازاری و كفش چرمی. زمستانها هم پالتو و« پلور». برخی از مردان هم جامه قدیمی را با جامه شهری روستایی درآمیخته‌اند و چند تكه از آن را با چند تكه از این با هم می‌پوشند.
پارچه «جومه» مردان از متقال یا چلوار سفید است و دوختش ساده. یقه‌اش طوق دارد و پیش سینه آن از یقه تا زیر پستان چاك. سرچاك در زیر گلو با دو بند گره می‌خورد.
آستینهای آن بلند و مچدار است و پاره‌یی هم بی‌مچ.
پارچه تنبانی از دبیت یا متقال مشكی است. پاچه شلوار تنگ و تنوره‌ای است، كمرش لیفه‌یی و بندی.
دلگ از پارچه‌های گلدار دوخته می‌شود. دوخت و ریخت آن مانند آرخالق و ردای مردان قدیم تهرانی است.
پنچ تا هفت متر چلوار یا متقال سفید، و گاهی دبیت قهوه‌یی سوخته یا سبز، شالی است كه بهمئی به كمر و روی دلگ می‌بندند. برخی از طایفه «سادات» شال سبز می‌بندند. جوانان «جوجه مشدی» بهمئی دو تا شال روی هم می‌گذارند و بر كمر خود می‌بندند تا پف كرده و برآمده نشان بدهد.
كلاه آنها نمدی است و بیشتر قهوه‌یی رنگ و كفششان گیوه ملكی.
«جوقا» عبای نازك خاكی رنگی است كه در بهبهان بافته می‌شود. بهمئی‌ها جوقا را بیشتر در هنگام جنگ و ستیز می‌پوشیدند.
هنرهای دستی
هنرهای دستی زنان بهمئی قالی، بهون، جوراب، «شله»، «حور»، «خورج»، «جوال»، «بنه»، گبه و جاجیم و «وریس» است كه پاره‌یی از آنها به نقشهای ساده طبیعت نگارین شده.
«شله» از موی بز بافته می‌شود و «حور» از پشم گوسفند. تار«خورج» از موی بز و پودش از پشم گوسفند است. «بنه» تور بافته شده‌یی است مخصوص بردن خوشه‌های گندمداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:36 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
dosagem ideal cialis calis india cialis 100mg cost cialis kamagra levitra cialis soft tabs for sale buy cialis online nz ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets link for you cialis price generic cialis levitra
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:03 ق.ظ

Point nicely applied!.
opinioni cialis generico cuanto cuesta cialis yaho buy cialis uk no prescription cialis cuantos mg hay buy cialis online legal opinioni cialis generico cost of cialis per pill compare prices cialis uk cuanto cuesta cialis yaho we recommend cialis info
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:50 ق.ظ

You expressed it perfectly!
cialis wir preise cialis 20mg cialis sicuro in linea cialis diario compra cialis authentique suisse cialis tablets australia 200 cialis coupon click here take cialis tadalafil tablets cialis generico
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:17 ب.ظ

Well spoken certainly! .
look here cialis cheap canada cialis purchasing only best offers 100mg cialis cialis professional from usa how much does a cialis cost precios cialis peru when will generic cialis be available usa cialis online prices for cialis 50mg cialis 5 mg schweiz
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:27 ق.ظ

You actually revealed that exceptionally well.
can i take cialis and ecstasy acheter du cialis a geneve cialis dose 30mg cialis 20 mg cialis therapie dosagem ideal cialis cialis flussig cialis en 24 hora cialis canadian drugs cialis wir preise
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 10:41 ب.ظ

You definitely made your point.
tadalafil 10 mg cialis authentique suisse sialis buying cialis overnight viagra cialis levitra cialis qualitat cialis 20 mg cost comprar cialis 10 espa241a only best offers 100mg cialis estudios de cialis genricos
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Appreciate it, Loads of forum posts.

cialis purchasing cialis price thailand where do you buy cialis cialis pills price each cialis e hiv cialis kamagra levitra cialis online holland i recommend cialis generico preis cialis 20mg schweiz cialis generika
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 10:09 ب.ظ

Many thanks! Awesome information!
cialis 20 mg cost tadalafilo sublingual cialis online cialis sale online cialis 20 mg cost cialis tablets overnight cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato cialis wir preise compare prices cialis uk
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:16 ق.ظ

Factor clearly taken!!
we recommend cialis best buy il cialis quanto costa price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo al pubblico price cialis per pill cialis mit grapefruitsaft generic for cialis cialis coupon cost of cialis per pill venta de cialis canada
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Cheers! Useful information!
only now cialis for sale in us acheter cialis meilleur pri we choice cialis uk generic cialis at the pharmacy cialis prezzo in linea basso buy cheap cialis in uk generic cialis tadalafil pastillas cialis y alcoho online prescriptions cialis canada discount drugs cialis
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:02 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis professional yohimbe cialis lowest price how to purchase cialis on line cost of cialis cvs cialis reviews india cialis 100mg cost cialis 10mg prix pharmaci online cialis cialis generic cialis tablets australia
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 09:48 ب.ظ

Truly loads of great data!
cialis savings card cialis tadalafil generic cialis cialis soft tabs for sale how do cialis pills work cialis 20mg cialis tablets cialis cost cialis kamagra levitra prescription doctor cialis
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 09:53 ق.ظ

Info effectively considered!.
where cheapest cialis buying cialis in colombia generic cialis at the pharmacy order generic cialis online cialis from canada 200 cialis coupon we choice cialis uk overnight cialis tadalafil cialis 20 mg dosagem ideal cialis
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:50 ب.ظ

Whoa quite a lot of excellent knowledge!
cialis without a doctor's prescription purchase once a day cialis click here to buy cialis we use it cialis online store order cialis from india are there generic cialis prezzo di cialis in bulgaria cheap cialis achat cialis en europe buy cialis cheap 10 mg
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:28 ق.ظ

Fine postings. Appreciate it!
cialis savings card how much does a cialis cost 5 mg cialis coupon printable we choice free trial of cialis rx cialis para comprar cialis for bph cialis 05 cialis for sale cuanto cuesta cialis yaho we recommend cialis info
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:45 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
low dose cialis blood pressure comprar cialis 10 espa241a cialis baratos compran uk generic cialis deutschland cialis online cialis generico lilly acheter cialis kamagra cialis daily acheter du cialis a geneve click here cialis daily uk
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:48 ق.ظ

Whoa lots of terrific info.
how do cialis pills work acquisto online cialis cialis kaufen wo cialis en 24 hora we choice free trial of cialis bulk cialis cialis generic availability cialis reviews generic cialis 20mg uk cialis 5 mg effetti collateral
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 04:51 ب.ظ

Nicely put. Regards!
deutschland cialis online enter site very cheap cialis generic cialis in vietnam cialis flussig cialis side effects deutschland cialis online discount cialis how does cialis work purchase once a day cialis link for you cialis price
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 02:58 ب.ظ

Wonderful info. Cheers.
canada online pharmacies surrey canada online pharmacies surrey canada rx canadian government approved pharmacies canadian prescriptions online trust pharmacy of canada online pharmacies india canadian online pharmacies legal canadian pharmacies that are legit canadian pharmaceuticals for usa sales
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:37 ق.ظ

Good content. Appreciate it.
cialis 30 day trial coupon cialis professional yohimbe cialis generika acquisto online cialis cialis cipla best buy tadalafil tablets cialis en mexico precio we like it cialis price cialis cipla best buy cialis kaufen bankberweisung
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:25 ب.ظ

You explained this perfectly.
cialis generico milano cialis prices cilas cialis coupon female cialis no prescription when can i take another cialis effetti del cialis cialis 5 mg effetti collateral pastillas cialis y alcoho tadalafil tablets
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:27 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of tips.

cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen bankberweisung generico cialis mexico cialis patent expiration rezeptfrei cialis apotheke cialis rezeptfrei buy cialis cheap 10 mg cialis online napol prices on cialis 10 mg prices on cialis 10 mg
viabiovit.com/viagra-free-trial-voucher.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:41 ق.ظ

Wow many of useful tips.
buy super viagra buy sildenafil tablets online buying viagra from canada viagra buy viagra buy viagra sample where to order viagra online uk cheap viagra where to buy generic viagra online buy levitra buy pharmaceutical viagra
tadalafilo
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:12 ق.ظ

Whoa loads of excellent info!
link for you cialis price generic cialis 20mg tablets prices for cialis 50mg cialis pas cher paris cialis tadalafil weblink price cialis deutschland cialis online non 5 mg cialis generici chinese cialis 50 mg weblink price cialis
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:16 ب.ظ

Many thanks. Wonderful stuff.
cialis usa cost calis cialis australian price safe site to buy cialis online cialis patent expiration order generic cialis online cialis lilly tadalafi cheap cialis only now cialis 20 mg cialis flussig
Viagra 20mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:20 ق.ظ

Many thanks! Numerous posts.

how to order viagra online where i can buy viagra buy viagra in china where to purchase viagra online buy real viagra online cheap how can i order viagra buying viagra in china buy viagra online generic viagra online with a prescription viagra without presc uk
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 06:51 ق.ظ

Truly plenty of awesome info!
cipla cialis online when can i take another cialis click now cialis from canada what is cialis cialis pills cialis canada buy online cialis 5mg buy name brand cialis on line cialis soft tabs for sale viagra or cialis
Ingeborg
جمعه 17 آذر 1396 10:04 ب.ظ
Hi there! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your
posts! Carry on the fantastic work!
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 02:19 ب.ظ
Useful info. Fortunate me I discovered your site by chance, and I am stunned
why this coincidence did not came about earlier!
I bookmarked it.
foot pain graph
سه شنبه 6 تیر 1396 10:18 ق.ظ
Glad to be one of the visitants on this awesome web site :D.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo