تبلیغات
ایل بهمئی - پیدایش بهمئی وایل(طایفه) علا الدینی

پیدایش بهمئی وایل(طایفه) علا الدینی

نویسنده :mohammad moradi
تاریخ:شنبه 29 مرداد 1390-10:57 ق.ظ

آنچه  سبب شود انسانها باسربلندی وعزت زندگی کنند یابه عبارت دیگر بهتر است انسانها به آن افتخارکنند هویت وتاریخ هرملت است ملتها باید باهویت خود که من :(کیستم واز کجا امده ام ) احساس بزرگی میکنند .طایفه بزرگ علاالدینی درایام خود درسال 1316 چنان حادثه ای راپدید آوردندکه هرشنونده وخواننده ای را به وجه می آورد. این پیام زیبا یی های فراوانی دارد . قیام درمقابل ظلم وستم داخلی همان استبدادرضاخان کسی که جرات مخالفت با آن رانداشته .

این ایل یعنی ایل بزرگ بهمئی یکیاز شاخه های ایلات (لیراوی کوه) وخودنیز شاخه ای  ازایل جاکی کهگیلویه وبویراحمداست .بطوریکه درفارسنامه ناصردرقسمت راجع به بلوکات فارس دراین باره آمده است ایل جاکی _کوه کهگیلویه به دوقسمت بود یکی ازاین ایلات چهاربنجه (جمعی بودند که براملاک ومردمان پیشه کاربندد) ودیگری لیراوی به دوقسمت است یعنی لیراوی دشت ولیراوی کوه :یعنی جماعتی که دردشت وصحرا خانه گلین ساختند

                              چگونگی ایلات بهمئی واسکان آنها

هرچندایلات لیراوی شاخه ای ازایل بزرگ جاکی می باشند وخواه ازنسل بایوجمان بهداروند .پیشه تاریخی آنها حکایت ازقومی سرافراز وجوانمردداردیکی ازشاخه های مهم لیراوی کوه وازنژاداصیل آریایی وقوم لراست که بعلت کوهستانی بودن منطقه محل سکونت .شجاعت ودلیری مردان به نفع بودن سرزمین آنان برای بیگانگان ازهرگونه آمیزش اختلاط بافزهنگ هاوتمدن ها کشورهای بیگانه مصون مانده است .

بطورکلی ازبهبهان تارودخانه بارز درمرزچهارمحل وبختیاری قلمروطوایف مختلف بهمئی میباشد.بهمئی تادوران شاهان قاجاری ازجمله ناصرالدین شاه تحت ریاست خلیل خان که معاصر احتشام الدوله بوده اداره می شد.

وبعدازخلیل خان فرزندبزرگش جعفرخان قلعه علاءرابرای مرکز گرمسیری وقلعه دیشموک رابرای مرکزسردسیر ی ایل بنا نهاد.

ایل بهمئی درفارسنامه ناصری

ایل بهمئی چندین محل از ناحیه ی (رون) یا.مارون راکه ازجانب شمالی بهبهان است .تصاحب کرده وبه ناحیه بهمئی شهرت یافته. درازای این ناحیه ازکوه غارون تاکوه انجیر 14فرسخ پهناور ازقلعه علاءتاروستای فارتک9فرسخ وتمام ناحیه بهمئی کوهستان سردسیر پرچشمه ورودخانه های شیرین وگوارا،است

دانشمندومحقق به نام بارون دوبد از کشورروسیه چنین بهمئی راتوصیف کرده:

بارون دوبد:

بهمئی ها باوجود آنکه بیشترازدوهزارخانوارنیستندمعهذا"انهارایاغی ترین وبیابانی ترین طایفه کوه نشینان فارس می دانندوگمان می رود

شمارشان بیش از این تعدادباشد.ایل بهمئی درگذشته میرزارابه حاکمیت اقوام میشناختند.زیرااومجبوربودبرای جمع آوری خراج سالانه ازآنهااردوی مسلحانه گسیل کند.دردیگربیانات خودفرمودند. سفرشتاب آمیزم ازاین منطقه به من اجازه نمیدهدتابه ذکرجزئیات زندگی آنهاپی ببرم .ازآن روزمشاهدات ایشان به صورت جزئی بوده

هرچندهمه ی این طوایف پیرودین محمدی هستندامابنظرمن همانند عموم قبایل صحراگردایران چندان مقیدبه مذهب نمی باشند .

*بهمئی ازدیدگاه استین جهانگرد اروپایی

 

درآن زمان علاالدینی ها درقلعه علاء مسکن داشتند وخان آنها خداکرم بوده ودو برادربه اسم های یوسف خان ـ کاظم خان وپسردیگربه نام فرج الله خان داشت وحکومت نظامی این طایفه وچندطایفه دیگر بهفرماندهی ستوان مختاری بوده است .

استین:

حکومت لکک رادردست محمدتقی خان برادرحسین خان نوشته است وقسمتی ازمهمدی های بهمئی دردیشموک ودرتحت حکومت امام قلی خان بهمئی دانسته ودسته ای دیگرازبهمئی ها رادرصیدون وتحت حکومت عباسقلی خان ثبت کرده است .

*وجه تسمیه علا الدینی                                   

بعدازاین که علادبه ازدواج بادخترشیخ راضی شد. شیخ سمار به همراهی علاد ودختر خود . نزد سید عبداللّه بزرگ درقلعه سروستان از حوالی شهر باغ ملک میروندتاصیغه ی عقد را جاری کند. وقتی سید عبدللّه از شیخ سمار که بااو آشنایی قبلی داشت می پرسد که این مرد کیست  وچرا وچگونه دخترت رابه عقد او درمی آوری . شیخ داستان مردان مهاجم ودفاع جانانه علاد رابرای سید نقل می کندوسید ازغیرتمندی علاد تمجیدنموده وفرمودکه چون علاددرراه دفاع ازناموس وخانواده ام خادم (درویش) امام زاده عبداللّه (ع) از خود فداکاری نموده وآبرووحیثیت دینی این خادم راحفظ کند درواقع بااین عمل درراه دین اسلام که دفاع ازمظلوم ونوامیس مردم راواجب میداندازخودگذشتگی نشان داده است بایدبه اونام علاالدینی راگذاشت (یعنی دارای بهترین دین )ازآن زمان نام علاد علاالدینی گفته شد . وهنوز هم فرزندان و نسل های بعدی اورا به همین نام می شناسندونام می برند.

 

 

*وسعت منطقه علاالدینی

منطقه علا الدینی ناحیه ای وسیع دردامنه ی رشته کوه زاگرس ومرزبین استانهای کهگیلویه وبویراحمد - خوزستان وچهارمحال وبختیاری قراردارد . هم اکنون ازطرف جنوب به شهرستان بهمئی ازشمال به شهرستان باغ ملک ازشمال شرق به لردگان وکوه های لیراو ازشرق به شهردیشموک وازغرب به شهرستان رامهرمز محدود وتقریبا"روی مدار 30درجه شمالی ونصف النهار 50 درجه شرقی واقع است . وازهمه مهم تراین منطقه مهم ودارای اوضاع جغرافیایی مختلف ازجمله دشت – کوه وجنگل انبوه می باشدبیشترسرزمیت این منطقه رادره های عمیق وکوهای سربه فلک کشیده وزمین های ناهموار تشکیل میدهند وکمتر دشت وجلگه دراین منطقه پیدا می شود.

*کوه های منطقه علاالدینی 

1- کوه انجیر: در3کیلومتری ستلون وابولفارس می باشد .

2- کوه بنگشتان:درمغرب رودتلخ بهمئی.

3- کوه شاه نشین:درمشرق رود تلخ .

4- کوه سفید :ازشهرلنده شروع می شود وآخر آن به ارتفاعات قلعه علاء میرسد .

5- کوه سیاه :درطرف شرقی کوه سفید جزء شهرلنده.

6- کوه لیراو:درشمال منطقه دیشموك میباشد.   

*قلعه ودژهای قدیمی علاالدینی

 

1- قلعه قلاتک:واقع درکوه بنگشتان رودتلخ.

2- قلعه نجف:دریک منطقه کوهستانی بین ابولفارس ورودتلخ.

3- دژ؛یااشکفت قله :غاری هولناک وپرپیچ وخم است درابولفارس.

4- قلعه منگشت:درارتفاعات وهفت کیلومتری شهر صیدون

5- قلعه آبتی:درارتفاعات کوه تنبلان درهشتادکیلومتری شهرستان بهمئی.

6- اشکفت احمدبید:دژی کوهستانی وغیرقابل نفوذ است درقسمتی ازکوه سیاه به نام ملکی وسی کیلومتری علاواقع است.

7- قلعه شاه منصور:درمنطقه کوهستانی ودرتنگ لیراوبهمئی سردسیر(دیشموك)واقع است.  

 

      *رودخانه های مهم منطقه علاالدینی

 

1- رودخانه تلخ:درمنطقه رودتلخ درشهرستان بهمئی .

2- رودخانه علا:ازکوه های لیراوودلی سرچشمه می گیرد.

3- رودخانه بوالفیرس:ازکوه بنگشتان ورودتلخ تا تنگ ابوالفارس.

4- رودخانه صیدون:ازکوه منگشت درصیدون سرچشمه می گیردوتاروستای علا ادامه دارد.

5- رودخانه پوتو:ازکوه تنبلان سرچشمه می گیردوتاروستاهای خیجه وماماتین رامهرمزکه به رودخانه علامی پیوند

*دریاچه ها وبرم های آب درمنطقه علاالدینی

1- دریاچه برم سیاه:درمنطقه رودتلخ به فاصله 47 کیلومتری شهرستان بهمئی .

 

2 - برم امام زاده عبداللّه: درفاصله 2 کیلومتری مرقدمطهر امامزاده عبداللّه درصیدون.

 

3- برم جمال:درمنطقه سرله ازتوابع بخش میداوود واقع است.

 

 

 

*امام زاده ها واماکن مقدس منطقه علاالدینی

 

1- امام زاده عبداللّه: معروف به (شاهزاده عبداللّه) درارتفاعات بخش صیدون.

2- امام زاده بابای زبیر(ع): در3کیلومتری بخش صیدون.

3- امام زاده سیدبهزاد:در300متری بخش صیدون.

4- امام زاده زین العابدین:واقع درقلعه علا توابع بخش صیدون.

5-امام زاده میرعبداللّه:واقع درارتفاعات تنگ چویل ازتوابع قلعه علا.

6- امام زاده مرتضی علی(ع):ازتوابع بخش میداوود.

7- امام زاده عباس (ع):درمنطقه دالان ازتوابع بخش میداوودواقع است.

8- امام زاده ابراهیم مالک:تنگ پیرموردازتوابع رودتلخ در80کیلومتری شهرستان بهمئی.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Darnell
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:02 ب.ظ
Hi everyone, it's my first visit at this site, and post is genuinely fruitful
in favor of me, keep up posting these types of articles or reviews.
eye Lashes
شنبه 22 اردیبهشت 1397 01:58 ق.ظ
Wow! After aall I got a weblog ffrom where I be capable of genuinely get valuable informattion regarding my srudy and knowledge.
eyelashes
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 07:23 ب.ظ
This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I waas almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)
Excellent job. I really loved what you had to
say, and more than that, how you presented it.Too cool!
depforce review
جمعه 31 فروردین 1397 09:36 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web sijte daily, this weeb pagbe iis truly
goood and thhe viewwers are actually saring pleasant thoughts.
Ahmed Hassan
یکشنبه 26 فروردین 1397 11:38 ق.ظ
Keep ߋn worқing, great job!
viagra super active en france
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:44 ب.ظ
Wonderful goods from yоu, man. I һave understand your stuff рrevious to
and you're јust extremely excellent. I actuaⅼly like what
ʏou've acquired herе, ϲertainly liкe ᴡhɑt you'rе stating and the way in whіch yoou say it.
Yߋu mаke it entertaining and you still tаke care оf to keep it smart.
I ϲɑn't wait to reɑd far more from you.
Τһis is actually a tremendous website.
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:34 ب.ظ

Many thanks, An abundance of knowledge!

cialis generika in deutschland kaufen free generic cialis cialis coupon tarif cialis france we recommend cialis best buy cialis wir preise american pharmacy cialis cialis prezzo al pubblico cialis professional yohimbe dosagem ideal cialis
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:33 ب.ظ

Cheers, I value it!
cialis vs viagra try it no rx cialis india cialis 100mg cost wow cialis tadalafil 100mg generic cialis with dapoxetine cialis canada recommended site cialis kanada import cialis cialis generico weblink price cialis
Amer Aly
شنبه 18 فروردین 1397 10:36 ق.ظ
Hello there! This post could not be written any better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He always kept talking about this. I will send
this post to him.Fairly certain he will have a good read.
Thanks for sharing!
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 06:31 ق.ظ
I think this iss one of the mоst important info for mе.
And i am glad readingg yߋur article. Ᏼut shoul remark оn few general things, The web site
style іs wonderful, thе articles iss reallly excellent : Ɗ.
Goоd job, cheers
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 02:13 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis 5mg generic cialis pill online cialis for sale venta cialis en espaa cialis online nederland cialis official site free generic cialis cialis lilly tadalafi click here cialis daily uk cialis arginine interactio
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 02:13 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
i recommend cialis generico cialis 5mg billiger tadalafil 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis dosage try it no rx cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico in farmacia dose size of cialis effetti del cialis
Halina
جمعه 17 آذر 1396 06:38 ق.ظ
My brother recommended I would possibly like this blog.
He was once entirely right. This put up truly made my day.
You cann't believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!
Why does it hurt right above my heel?
جمعه 17 شهریور 1396 06:23 ق.ظ
I must thank you for the efforts you have put in penning this website.
I really hope to view the same high-grade content from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged
me to get my own blog now ;)
Bruce
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:31 ب.ظ
I've been browsing on-line greater than three hours as
of late, but I never discovered any attention-grabbing article
like yours. It's beautiful price enough for me.
In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you did,
the web can be much more useful than ever before.
آرش
جمعه 23 تیر 1396 07:50 ق.ظ
سلام خدمت عزیزان
علاءالدینی هستم از نوادگان کربلایی محمد هادی کربلایی سوادکوه.
جالبه بدونید در افغانستان هم علاءالدینی داریم که شیعه هستن و جنگجو و منطقه آن ها هم کوهستانی است.
foot pain getting out of bed
سه شنبه 6 تیر 1396 11:13 ق.ظ
Whats up very cool site!! Man .. Beautiful ..
Wonderful .. I will bookmark your site and take
the feeds additionally? I'm happy to seek out numerous useful information right here within the submit, we'd like work out
extra techniques in this regard, thank you for sharing. . .

. . .
georgeannweisner.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 04:37 ب.ظ
Hi there, I do think your website may be having internet browser compatibility issues.
When I take a look at your site in Safari, it looks fine however
when opening in I.E., it has some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that,
wonderful site!
Jerald
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:16 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how can we communicate?
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:22 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished
to mention that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and I am hoping you write again soon!
سجاد
یکشنبه 23 آبان 1395 02:01 ب.ظ
من علادینی نیستم ولی از پدر مادرم که علادینی بود گفته بزرگترین قوم بهمیی می باشد که دارای سرزمین زیاد و تعداد نفرات زیاد می باشد و اژ روحیه جنگی بالایی بر خوردار بودند و همش از جنگ های قدیمی صحبت می کند
نادر
چهارشنبه 3 تیر 1394 04:47 ب.ظ
سلام من ازتیره نعمت الهی هستم ودر شهر الیگودرز زندگی مکنم نصف شهر الیگودرز نعمت الهی هستن ایا ما جوزو طایفه بهمیی علاالدینی هستم چون بزرگان ما هیچ اطلاعاتی ندارن وقت میدونن ما قبلان نیم طلا بودیم لطفلا اگر اطلاعاتی دارین به ما بگید مچکرم
نادر
چهارشنبه 3 تیر 1394 04:42 ب.ظ
سلام من ازتیره نعمت الهی هستم ودر شهر الیگودرز زندگی مکنم نصف شهر الیگودرز نعمت الهی هستن ایا ما جوزو طایفه بهمیی علاالدینی هستم چون بزرگان ما هیچ اطلاعاتی ندارن وقت میدونن ما قبلان نیم طلا بودیم لطفلا اگر اطلاعاتی دارین به ما بگید مچکرم
نادر
چهارشنبه 3 تیر 1394 04:42 ب.ظ
سلام من ازتیره نعمت الهی هستم ودر شهر الیگودرز زندگی مکنم نصف شهر الیگودرز نعمت الهی هستن ایا ما جوزو طایفه بهمیی علاالدینی هستم چون بزرگان ما هیچ اطلاعاتی ندارن وقت میدونن ما قبلان نیم طلا بودیم لطفلا اگر اطلاعاتی دارین به ما بگید مچکرم
علاءالدینی
جمعه 24 مرداد 1393 08:28 ق.ظ
سلام
اون دوستی که فرمود ما کرد هستیم اگر اهل کرمانشاه باشه از نوادگان محمد هادی علاءالدینی هست که در سفر به کربلا تعدادی از کاروان علاءالدینی به علت بیماری در کرمانشاه ماندند. اینها از شورمست سوادکوه مازندران بوده اند.
محمود.د
شنبه 26 مرداد 1392 11:09 ق.ظ
اینها از طایفه بزرگ بناری بهمئی میباشند که به خاطردرگیری که در بین آنها پیش آمد به انجا کوچ کردند
alaeddini
جمعه 27 اردیبهشت 1392 02:15 ب.ظ
برام جالب بود چون شهرت مام علائ الدینی هستش ولی با این تفاوت که ما کردیم
حسین بهمئی
شنبه 14 بهمن 1391 10:01 ب.ظ
باسلام وتشکر
ایا شما میدانستید در شمال غرب مرودشت فارس در حدود سه تاچهار هزار لربهمئی زندگی میکنند از شما خواستار این هستم زمان وعلت کوچ تعدادی از این عزیزان به این منطقه رابیان کنید باتشکر منتظر نظر سبزتان هستم زنده باد بهمئی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo